Kategoriarkiv: Planändring

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

https://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Nynashamns-kommun-vaxer/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/Pagaende-detaljplaner-Nynashamn/2017-10-09-Apotekaren-24.html

Humlan 9 – Nynäshamns kommun

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.
http://nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Samhallsplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Nynashamn/Humlan-9.html

Detaljplan för Kullsta 2 med flera

Detaljplan för Kullsta 2 med flera. Tre flerbostadshus planeras i kvarteret Kullsta bredvid Nynäsgård station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgård station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 84 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrum-ändamål i bottenplan. Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd och placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande kan upplevas från pendeltåget och att ny bebyggelse inte dominerar från Centralgatan.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Samrådsförslaget visar ett planförslag som möjliggör uppförandet av tre stycken flerbostadshus med liknande planform som de historiska Telihusen bredvid planområdet. De skall finnas tydliga släpp för ljus och luft mellan byggnaderna. Då de nya byggrätterna är placerade på en nivå lägre i terrängen än Telihusen, föreslås byggnaderna maximalt vara fyra, fem respektive sex våningar, vilket innebär att taknockarna kommer upp i samma plushöjd som Telihusen. tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café. Parkering är föreslaget i carports närmast järnvägen.


Aktuellt med planen


Förslaget till detaljplan för Kullsta 2 med flera finns nu ute för samråd under perioden 1 september – 22 september 2016. Under samrådstiden finns planen tillgänglig i biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn och på miljö- och samhälls-byggnadsförvaltningen i kommunhuset. Hela förslaget finns här på sidan under dokument.


Samrådsmöte om planen


Tid: måndag 19 september, drop-in mellan klockan 16-19
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn

Synpunkter på planen


Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast torsdagen 22 september 2016. Den som inte framfört skriftliga sypunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokument

 

Sjövik 11 – Nynäshamns kommun

Ändring av detaljplan (Dp 743) för Sjövik 11.

Syftet med planen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny garage- och förrådsbyggnad i samband med att bostadshuset delas upp i ett flertal bostadsenheter. Detaljplanen ska säkerställa att garage- och förrådsbyggnaden gestaltas för att passa in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Aktuellt med planen

Ett förslag till ändring av detaljplan (Dp 743) för Sjövik 11 finns nu ute för samråd under perioden 1 april – 22 april 2016. Planförslaget finns under Dokument.

Synpunkter på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 22 april 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

eller e-post till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Karta med röd markering var planområdet ligger.

Dokument

Kontakt

Ida Aronsson
planarkitekt
08-520 682 37

e-post