Remiss – Telegrafen och Vaktberget

Detaljplan för ny stadsdel i kvarteren Telegrafen och Vaktberget i nordöstra Nynäshamn.

Planens syfte är att området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. En blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter eftersträvas.

Aktuellt med planen

En detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget finns nu ute för samråd under perioden 23 juni – 31 augusti 2015. Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  i nämndhuset, på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider. Samma handlingar finns också här under rubriken Dokument.

Öppet hus om planen

Välkommen till öppet hus där du kan ta del av information, ställa frågor och diskutera förslaget. Under det öppna huset kommer tjänstemän från Nynäshamns kommun och representanter från exploatörerna att närvara. Varje heltimme mellan 14:00- 19:00 finns även möjlighet att gå på rundvandring och studera förslaget på plats. Öppet hus: torsdag 20 augusti 2015, kl. 13:00- 20:00  i gamla receptionen till Ericsson kontorhus, Industrivägen 6.

Illustrationsplan för det planerade området. Framtaget av Landskapslaget AB.

Illustrationsplan för det planerade området. Framtaget av Landskapslaget AB.

Synpunkter på planen

lämnas i ett undertecknat yttrande med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn eller till miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se. Senast måndag 31 augusti 2015 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detalj­planen.

Dokument

Källa http://nynashamn.se/Bygga–bo/Pagaende-samhallsplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Nynashamn/Telegrafen-och-Vaktberget.html