Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 68 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens användning ändras från biluppställningsändamål till bostäder. Detaljplanen medföljer också att privat mark övergår till allmän platsmark för att möjliggöra cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkering.

Inledningsvis omfattade även planförslaget del av fastigheten Masurbjörken 1 vilken senare utgick från planarbetet. En tidig genomförd trädinventering visade att på den del av Masurbjörken 1 som var inom planområdet finns vegetation som har högt bevarandevärde.

Det var därför svårigheter att få in det antal parkeringsplatser som Nynäshamn kommuns parkeringspolicy kräver vid nybyggnation av flerbostadshus. Masurbjörken 1 utgick därför från planarbetet men kan med fördel studeras i kommande planarbeten med utökat planområde där parkeringsplatser kan rymmas.

I den nya detaljplanen föreslås fyra lamellhus i fyra till sex våningar med cirka 68 lägenheter som byggs längs med Idunvägen. Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad på cirka 10 meter. Bostädernas höjder kommer att följa terrängens lutning, med högsta våningshöjd i norr. Utöver angiven nockhöjd tillåts hiss och ventilationsanläggningar att sticka upp.

Detaljplanen tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café, vilket innebär större flexibilitet i användningen och beredskap för att utveckla Gröndalsviken station. Parkering placeras i garage med infart från pendelparkeringen i södra delen av planområdet.

Aktuellt med planen

Ett förslaget till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 finns nu ute på samråd under perioden 12 oktober – 2 november 2016.

Möte om planen

Välkommen på samrådsmöte:

Tid: måndagen 24 oktober, drop in mellan klockan 16.00-18.45

Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamns Kommun

Synpunker på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 2 november 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Dokument

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.