Granskning av detaljplan för del av Vansta 3:1, Nynäshamns kommun

Ett förslag till detaljplan för del av Vansta 3:1, Nynäshamns kommun
sänds nu ut för granskning under perioden 3 september  – 20 september 2021.

 

Planhandlingar och utredningar som ingår i granskningen finns på webbplatsen:

https://nynashamn.se/tillvaxt/stadsplanering–byggnation/detaljplaner/pagaende-planer-och-byggprojekt/drivmedelsstation-och-biltvatt-i-osmo

Ert yttrande vill vi ha senast 20 september 2021 till:
sbn@nynashamn.se

 

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt, Andreas Winander Schönning

Telefon 08-520 682 24 andreas.winander-schonning@nynashamn.se

Tyck till om förslag på ny VA-plan

Färre områden än vad som tidigare planerats ska få kommunalt vatten och avlopp. Det står i kommunens förslag på ny VA-plan. Den 28 juni-15 september kan sakägare och andra intressenter tycka till om förslaget.

Tyck till om förslag på ny VA-plan

Samråd om detaljplan för Torp 2:26 och del av Torp 2:10, Nynäshamns kommun

Hyresgästföreningen Nynäshamn har tagit emot denna remiss från Nynäshamns kommun. Vi behöver ha eventuella synpunkter senast den 7 juni 2021 på remissvar@hgfnynas.com

Ett förslag till ny detaljplan för Torp 2:26 och del av Torp 2:10 har upprättats i april 2021. Detaljplanen sänds nu ut på samråd till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen.

Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande vilket kan medföra en kortare detaljplaneprocess. Det begränsade standardförfarandet innebär att du tillsammans med detta brev fått med en blankett om godkännande av detaljplanen. Om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget till detaljplan kan detaljplan efter samrådet tas upp för antagande istället för att först granskas i enlighet med 18 § kap. 5 Plan- och bygglagen. Om detaljplanen godkänns innebär det således att inget ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer hållas. Ett uteblivet svar räknas inte som ett godkännande. Även om du inte godkänner förslaget önskar vi att du fyller i detta på blanketten och skickar till oss.

Du har fått detta brev för att du bor, är taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av förslaget, är ägare/delägare/ innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet, eller är en berörd myndighet/kommun/organisation. Även övriga som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget har fått det för samråd.

Detaljplanen omfattar fastigheten Torp 2:26 samt en mindre del av fastigheten Torp 2:10. Se plankarta för exakt plangräns. Planområdet ligger centralt i Spångbro längs Kyrkvägen mellan busstorget och Sorunda kyrka.

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan Dp 725 så att utbyggnad av Sorunda brandstation medges. Utbyggnaden måste ske på ett hänsynsfullt sett gentemot kulturmiljön som fastigheten ligger inom.

Området används idag för brandstationen men byggnaden är inte ändamålsenlig och för att lösa det behöver en utbyggnad ske. Denna utbyggnad medges inte i befintlig detaljplan varpå behov av att ta fram en ny detaljplan föreligger.

Kommunen bedömer att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Samrådstid: 1 juni 2021 – 22 juni 2021


Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på biblioteken i Nynäshamn och i Sorunda under ordinarie öppettider.

Handlingarna finns också på kommunens webbplats: www.nynashamn.se/detaljplaner.

Nya bostäder planeras vid Ösmo station — Nynäshamns kommun

Vid busstorget i Ösmo planeras för nya bostäder med plats för cirka 109 lägenheter och verksamhetslokaler i bottenplan.

via Nya bostäder planeras vid Ösmo station — Nynäshamns kommun

Lägre hus föreslås vid Nynäsgård — Nynäshamns kommun

Tre hus istället för fyra och färre våningar. Det är kommunens nya förslag för den planerade byggnationen vid Nynäsgårds station.

via Lägre hus föreslås vid Nynäsgård — Nynäshamns kommun

Kullsta 2

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 100 hyres-lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.

Vy av de föreslagna husen med Nynäsgård station i förgrunden och Centralgatan med Telehusen i bakgrunden. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: White arkitekter AB

Fastigheterna ligger vid Nynäsgårds station och avståndet till Nynäshamns centrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäs Gårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan.

Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Kommunens översiktsplan anger bland annat att nya bostadsområden så långt som möjligt ska integreras med andra funktioner så som arbetsplatser, service och kultur. Översiktsplanen anger också att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1000 meter från en pendeltågsstation. Kommunen bedömer bland annat med hänvisning till ovanstående att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Aktuellt med detaljplanen

En detaljplan för Kullsta 2, Nynäshamn 2:13 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats i september 2019. Detaljplanen sänds nu ut på ny granskning under perioden 22 oktober  – 12 november 2019 till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planen har tidigare varit utställd för granskning och sedan antagits men har efter antagande överklagats och upphävts. Kommunen har därefter omarbetat förslaget till detaljplan och ställer därmed ut det nya förslaget för granskning.

Planhandlingar finns under rubrik dokument

Handlingarna finns också tillgänglig på dessa platser:
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset
• biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn

Synpunkter på detaljplanen

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer 2015.0738. Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller till
msn@nynashamn.se.

Senast tisdag den 12 november 2019 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Del av Vansta 3:1 #ösmo #Vansta 3:1

Detaljplan för del av Vansta 3:1 vid Vansta industriområde i Ösmo med förslag till ny drivmedelsstation.

Det nya förslaget till detaljplan möjliggör att en drivmedelsstation anläggs i korsningen Djursnäsvägen/väg 225 vid Vansta industriområde i Ösmo. Förslaget ska även ge möjlighet att etablera en biltvätt samt lokaler för snabbmat och handel.

Klicka här för att läsa mera!

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

https://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Nynashamns-kommun-vaxer/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/Pagaende-detaljplaner-Nynashamn/2017-10-09-Apotekaren-24.html