Etikettarkiv: AB Nynäshamnsbostäder

Humlan 9 – Nynäshamns kommun

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.
http://nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Samhallsplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Nynashamn/Humlan-9.html

Remissvar – ​Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1

Jag får härmed avge yttrande för Hyresgästföreningen Nynäshamns räkning kring detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1.
Vi ser positivt på att man bygger hyresrätter på berörd tomt enligt bifogat förslag.

Beaktas bör dock att i förslaget blir hyresgästerna som bo i fastigheten på Fröjas väg som idag ägs av IHF Bostads och tidigare ägdes av AB Nynäshamnsbostäder utan parkeringar.

Om kommunen ger tillstånd att ta bort parkeringarna vill vi peka att det inte kommer följa den parkeringsnormen som fastslogs när gällande detaljplan antogs.

Det är olyckligt att berört området efter den tidigare genomförda försäljningen kom att ägas av två olika fastighetsägare. Vi anser därför att det är ysterska vikt att Nynäshamns Kommun ombesörjer att parkeringsfrågan löses mellan det två berörda fastighetsägare innan en ny detaljplan antas.

Allt för att tredje part inte ska bli lidande det vill säga hyresgäster boende i området.
Med vänlig hälsning
Jonas Carlsson

Ordförande

Hyresgästföreningen Nynäshamn 

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 68 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens användning ändras från biluppställningsändamål till bostäder. Detaljplanen medföljer också att privat mark övergår till allmän platsmark för att möjliggöra cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkering.

Inledningsvis omfattade även planförslaget del av fastigheten Masurbjörken 1 vilken senare utgick från planarbetet. En tidig genomförd trädinventering visade att på den del av Masurbjörken 1 som var inom planområdet finns vegetation som har högt bevarandevärde.

Det var därför svårigheter att få in det antal parkeringsplatser som Nynäshamn kommuns parkeringspolicy kräver vid nybyggnation av flerbostadshus. Masurbjörken 1 utgick därför från planarbetet men kan med fördel studeras i kommande planarbeten med utökat planområde där parkeringsplatser kan rymmas.

I den nya detaljplanen föreslås fyra lamellhus i fyra till sex våningar med cirka 68 lägenheter som byggs längs med Idunvägen. Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad på cirka 10 meter. Bostädernas höjder kommer att följa terrängens lutning, med högsta våningshöjd i norr. Utöver angiven nockhöjd tillåts hiss och ventilationsanläggningar att sticka upp.

Detaljplanen tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café, vilket innebär större flexibilitet i användningen och beredskap för att utveckla Gröndalsviken station. Parkering placeras i garage med infart från pendelparkeringen i södra delen av planområdet.

Aktuellt med planen

Ett förslaget till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 finns nu ute på samråd under perioden 12 oktober – 2 november 2016.

Möte om planen

Välkommen på samrådsmöte:

Tid: måndagen 24 oktober, drop in mellan klockan 16.00-18.45

Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamns Kommun

Synpunker på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 2 november 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Dokument

 

Detaljplan för Kullsta 2 med flera

Detaljplan för Kullsta 2 med flera. Tre flerbostadshus planeras i kvarteret Kullsta bredvid Nynäsgård station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgård station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 84 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrum-ändamål i bottenplan. Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd och placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande kan upplevas från pendeltåget och att ny bebyggelse inte dominerar från Centralgatan.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Samrådsförslaget visar ett planförslag som möjliggör uppförandet av tre stycken flerbostadshus med liknande planform som de historiska Telihusen bredvid planområdet. De skall finnas tydliga släpp för ljus och luft mellan byggnaderna. Då de nya byggrätterna är placerade på en nivå lägre i terrängen än Telihusen, föreslås byggnaderna maximalt vara fyra, fem respektive sex våningar, vilket innebär att taknockarna kommer upp i samma plushöjd som Telihusen. tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café. Parkering är föreslaget i carports närmast järnvägen.


Aktuellt med planen


Förslaget till detaljplan för Kullsta 2 med flera finns nu ute för samråd under perioden 1 september – 22 september 2016. Under samrådstiden finns planen tillgänglig i biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn och på miljö- och samhälls-byggnadsförvaltningen i kommunhuset. Hela förslaget finns här på sidan under dokument.


Samrådsmöte om planen


Tid: måndag 19 september, drop-in mellan klockan 16-19
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn

Synpunkter på planen


Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast torsdagen 22 september 2016. Den som inte framfört skriftliga sypunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokument