Etikettarkiv: Kullsta 2

Lägre hus föreslås vid Nynäsgård — Nynäshamns kommun

Tre hus istället för fyra och färre våningar. Det är kommunens nya förslag för den planerade byggnationen vid Nynäsgårds station.

via Lägre hus föreslås vid Nynäsgård — Nynäshamns kommun

Kullsta 2

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 100 hyres-lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.

Vy av de föreslagna husen med Nynäsgård station i förgrunden och Centralgatan med Telehusen i bakgrunden. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: White arkitekter AB

Fastigheterna ligger vid Nynäsgårds station och avståndet till Nynäshamns centrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäs Gårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan.

Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Kommunens översiktsplan anger bland annat att nya bostadsområden så långt som möjligt ska integreras med andra funktioner så som arbetsplatser, service och kultur. Översiktsplanen anger också att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1000 meter från en pendeltågsstation. Kommunen bedömer bland annat med hänvisning till ovanstående att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Aktuellt med detaljplanen

En detaljplan för Kullsta 2, Nynäshamn 2:13 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats i september 2019. Detaljplanen sänds nu ut på ny granskning under perioden 22 oktober  – 12 november 2019 till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planen har tidigare varit utställd för granskning och sedan antagits men har efter antagande överklagats och upphävts. Kommunen har därefter omarbetat förslaget till detaljplan och ställer därmed ut det nya förslaget för granskning.

Planhandlingar finns under rubrik dokument

Handlingarna finns också tillgänglig på dessa platser:
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset
• biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn

Synpunkter på detaljplanen

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer 2015.0738. Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller till
msn@nynashamn.se.

Senast tisdag den 12 november 2019 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplan för Kullsta 2 med flera

Detaljplan för Kullsta 2 med flera. Tre flerbostadshus planeras i kvarteret Kullsta bredvid Nynäsgård station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgård station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 84 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrum-ändamål i bottenplan. Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd och placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande kan upplevas från pendeltåget och att ny bebyggelse inte dominerar från Centralgatan.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Samrådsförslaget visar ett planförslag som möjliggör uppförandet av tre stycken flerbostadshus med liknande planform som de historiska Telihusen bredvid planområdet. De skall finnas tydliga släpp för ljus och luft mellan byggnaderna. Då de nya byggrätterna är placerade på en nivå lägre i terrängen än Telihusen, föreslås byggnaderna maximalt vara fyra, fem respektive sex våningar, vilket innebär att taknockarna kommer upp i samma plushöjd som Telihusen. tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café. Parkering är föreslaget i carports närmast järnvägen.


Aktuellt med planen


Förslaget till detaljplan för Kullsta 2 med flera finns nu ute för samråd under perioden 1 september – 22 september 2016. Under samrådstiden finns planen tillgänglig i biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn och på miljö- och samhälls-byggnadsförvaltningen i kommunhuset. Hela förslaget finns här på sidan under dokument.


Samrådsmöte om planen


Tid: måndag 19 september, drop-in mellan klockan 16-19
Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn

Synpunkter på planen


Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast torsdagen 22 september 2016. Den som inte framfört skriftliga sypunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokument