Etikettarkiv: Nynäshamns Kommun

Humlan 9 – Nynäshamns kommun

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.
http://nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Samhallsplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Nynashamn/Humlan-9.html

Tyck till om fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan

Under perioden 16 januari – 28 februari kan du lämna synpunkter på både den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad och den nya grönstrukturplanen.

Nu ligger två av kommunens övergripande strategiska dokument, fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad och grönstrukturplan ute för granskning.

Fördjupad översiktsplan – Nynäshamns utveckling på lång sikt

Den fördjupade översiktsplanen visar hur Nynäshamns stad ska utvecklas på lång sikt. Här beskrivs bland annat var nya bostäder kan byggas, var handel och service bör ligga och vilka grönområden som ska bevaras och utvecklas.

– Många olika aspekter vägs in när kommunen tar fram en ny fördjupad översiktsplan och redan 2012 började vi arbeta med den nya planen. Till grund ligger bland annat utredningar, analyser och utlåtanden från olika yrkesgrupper. Vi har också haft dialog med nynäshamnarna och tagit in synpunkter från både privatpersoner och olika företag, myndigheter och intresseorganisationer, säger Maria Landin, enhetschef för strategisk utveckling.

Grönstrukturplan – utveckling av parker och grönområden

Grönstrukturplanen beskriver Nynäshamns stadsparker och grönområden och hur de ska utvecklas de kommande femton åren. Ungefär 100 av stadens grönområden har inventerats och till grund ligger bland annat synpunkter från boende, förskolor och skolor.

Planer på granskning

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att de båda planerna ska gå ut för granskning. Det betyder att kommunens invånare får lämna synpunkter på dem.

Läs handlingar för fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad.

Läs handlingar för grönstrukturplan.

Planerna finns också utställda här:

  • Biblioteken i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn (under ordinarie öppettider)
  • Kommunhusets reception på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn

Synpunkter skickas med e-post till:

miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Med brev till:
Fördjupad översiktsplan
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1. Fyra flerbostadshus planeras vid Gröndalsviken station.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. AB Nynäshamnsbostäder vill bygga cirka 68 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Fastighetens användning ändras från biluppställningsändamål till bostäder. Detaljplanen medföljer också att privat mark övergår till allmän platsmark för att möjliggöra cykelbana på Idunvägens västra sida. Detaljplanen syftar också till att ändra användningen för pendelparkeringen söder om planområdet från park till parkering.

Inledningsvis omfattade även planförslaget del av fastigheten Masurbjörken 1 vilken senare utgick från planarbetet. En tidig genomförd trädinventering visade att på den del av Masurbjörken 1 som var inom planområdet finns vegetation som har högt bevarandevärde.

Det var därför svårigheter att få in det antal parkeringsplatser som Nynäshamn kommuns parkeringspolicy kräver vid nybyggnation av flerbostadshus. Masurbjörken 1 utgick därför från planarbetet men kan med fördel studeras i kommande planarbeten med utökat planområde där parkeringsplatser kan rymmas.

I den nya detaljplanen föreslås fyra lamellhus i fyra till sex våningar med cirka 68 lägenheter som byggs längs med Idunvägen. Terrängen sluttar mot söder med en höjdskillnad på cirka 10 meter. Bostädernas höjder kommer att följa terrängens lutning, med högsta våningshöjd i norr. Utöver angiven nockhöjd tillåts hiss och ventilationsanläggningar att sticka upp.

Detaljplanen tillåter centrumändamål i bottenvåningarna, så som mindre verksamheter till exempel butik eller café, vilket innebär större flexibilitet i användningen och beredskap för att utveckla Gröndalsviken station. Parkering placeras i garage med infart från pendelparkeringen i södra delen av planområdet.

Aktuellt med planen

Ett förslaget till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 finns nu ute på samråd under perioden 12 oktober – 2 november 2016.

Möte om planen

Välkommen på samrådsmöte:

Tid: måndagen 24 oktober, drop in mellan klockan 16.00-18.45

Plats: Folkets Hus, Stadshusplatsen 3, Nynäshamns Kommun

Synpunker på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som ni vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 2 november 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

149 81 Nynäshamn

eller e-post till : Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden


Dokument

 

Sjövik 11 – Nynäshamns kommun

Ändring av detaljplan (Dp 743) för Sjövik 11.

Syftet med planen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny garage- och förrådsbyggnad i samband med att bostadshuset delas upp i ett flertal bostadsenheter. Detaljplanen ska säkerställa att garage- och förrådsbyggnaden gestaltas för att passa in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Aktuellt med planen

Ett förslag till ändring av detaljplan (Dp 743) för Sjövik 11 finns nu ute för samråd under perioden 1 april – 22 april 2016. Planförslaget finns under Dokument.

Synpunkter på planen

Har ni synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen senast den 22 april 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

eller e-post till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Karta med röd markering var planområdet ligger.

Dokument

Kontakt

Ida Aronsson
planarkitekt
08-520 682 37

e-post

Tillfällig uppställning av cirkustält och personalbodar på Estö IP

Hyresgästföreningen Nynäshamn har mottagit denna remiss från Nynäshamns Kommun som fått en ansökan från Cirkus Scott för mer information se bilagan nedan.

Cirkus Scott

Har du frågor kring ansökan hänvisas till Nynäshamns kommun.

Hyresgästföreningen Nynäshamn