Etikettarkiv: Torp 2:26

Samråd om detaljplan för Torp 2:26 och del av Torp 2:10, Nynäshamns kommun

Hyresgästföreningen Nynäshamn har tagit emot denna remiss från Nynäshamns kommun. Vi behöver ha eventuella synpunkter senast den 7 juni 2021 på remissvar@hgfnynas.com

Ett förslag till ny detaljplan för Torp 2:26 och del av Torp 2:10 har upprättats i april 2021. Detaljplanen sänds nu ut på samråd till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen.

Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande vilket kan medföra en kortare detaljplaneprocess. Det begränsade standardförfarandet innebär att du tillsammans med detta brev fått med en blankett om godkännande av detaljplanen. Om samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget till detaljplan kan detaljplan efter samrådet tas upp för antagande istället för att först granskas i enlighet med 18 § kap. 5 Plan- och bygglagen. Om detaljplanen godkänns innebär det således att inget ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer hållas. Ett uteblivet svar räknas inte som ett godkännande. Även om du inte godkänner förslaget önskar vi att du fyller i detta på blanketten och skickar till oss.

Du har fått detta brev för att du bor, är taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av förslaget, är ägare/delägare/ innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet, eller är en berörd myndighet/kommun/organisation. Även övriga som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget har fått det för samråd.

Detaljplanen omfattar fastigheten Torp 2:26 samt en mindre del av fastigheten Torp 2:10. Se plankarta för exakt plangräns. Planområdet ligger centralt i Spångbro längs Kyrkvägen mellan busstorget och Sorunda kyrka.

Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan Dp 725 så att utbyggnad av Sorunda brandstation medges. Utbyggnaden måste ske på ett hänsynsfullt sett gentemot kulturmiljön som fastigheten ligger inom.

Området används idag för brandstationen men byggnaden är inte ändamålsenlig och för att lösa det behöver en utbyggnad ske. Denna utbyggnad medges inte i befintlig detaljplan varpå behov av att ta fram en ny detaljplan föreligger.

Kommunen bedömer att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Samrådstid: 1 juni 2021 – 22 juni 2021


Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på biblioteken i Nynäshamn och i Sorunda under ordinarie öppettider.

Handlingarna finns också på kommunens webbplats: www.nynashamn.se/detaljplaner.